Speak It Out

Work is my commitment. Learning is my passion. Faith is my strength. Love is my life.

My Photo
Name:
Location: Manila, Philippines

The name Ardythe:good war (Anglo-saxon); flowering field (Hebrew); spiritual prosperity (Swedish); Norwegian goddess.

Thursday, March 24, 2005

Short Story: Ang Ita

Bakit kung sino ang masikhay at mapunyaging dumakot ng karunugan at mangarap ng tapat sa buhay ay siay pang naghihirap. dukha, at salat sa pangangailangan? Bakit kung sini naman ang may paraan at hustong pangangailangan ay siya namang walang asaming makabagwis sa ituktok ng karunungan at tamasahin ang mga pangako nito tamad at walang sikhay at pagtitiis ng kumupkop ng karangalan at pangarapin. (A, marahim ay talinhaga ito ng buhay!)
-Alberto de Guzman

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

its so hard to find your biography se

October 05, 2011 2:52 PM  
Blogger Ardythe said...

I don't publish my biography.

October 05, 2011 7:34 PM  

Post a Comment

<< Home